top of page

Náš tím

VIS LEGIS-0069-Edit_jannette_pretiova.jp

JUDr. Janette Prétiová

advokátka a partnerka advokátskej kancelárie 

V roku 2005 s vyznamenaním absolvovala štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia pôsobila ako advokátska koncipientka v AK Böhm & Partners a u Mgr. Rolanda Uhrinu, advokáta v Bratislave. V roku 2007 obhájila rigoróznu prácu a zložila rigoróznu skúšku v študijnom odbore obchodné a občianske právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na základe ktorej jej bol udelený akademický titul "doktor práv" (JUDr.). V roku 2008 úspešne zložila advokátske skúšky, od 01.01.2009 je zapísaná ako členka Slovenskej advokátskej komory a stala sa partnerkou advokátskej kancelárie UHRINA & PARTNERS – legal advisors s.r.o., v ktorej pôsobila až do r. 2014.

V novembri roku 2014 spoluzaložila Advokátsku kanceláriu VIS LEGIS s. r. o.

Medzi iným od roku 2008 poskytuje právne poradenstvo a je zakladajúcim členom pre združenie Slovak Association of Deer Farming (SADF), ktoré sa zaoberá problematikou chovu jeleňovitých zverí.

V rámci svojej právnej praxe sa zúčastnila viacerých právnych due dilligence, akvizícií a transformácií. 

Špecializuje sa na obchodné právo so zameraním na kontraktuálne právo a právo obchodných spoločností, na občianske právo vrátane rodinného práva a práva nehnuteľností, ako aj pracovné právo, právo duševného vlastníctva, ochranu osobných údajov a na agendu Registra partnerov verejného sektora.

Právne služby poskytuje v slovenskom, českom a anglickom jazyku.  

VIS LEGIS-0108-Edit_ivana_kanisova.jpg

Mgr. Ivana Kanisová

advokátka a partnerka advokátskej kancelárie 

V roku 2005 úspešne absolvovala štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia pôsobila ako advokátska koncipientka u Mgr. Rolanda Uhrinu, advokáta v Bratislave. V roku 2008 úspešne zložila advokátske skúšky, od 01.01.2009 je zapísaná ako členka Slovenskej advokátskej komory a stala sa partnerkou advokátskej kancelárie UHRINA & PARTNERS – legal advisors s.r.o., v ktorej pôsobila až do r. 2014.

V novembri roku 2014 spoluzaložila Advokátsku kanceláriu VIS LEGIS s. r. o.

Vo svojej právnej praxi sa zaoberá predovšetkým obchodným právom so zameraním na zmluvné právo, občianskym právom vrátane práva duševného vlastníctva (problematika ochranných známok, autorské právo, licenčné zmluvy a ďalšie) a práva nehnuteľností, stavebným právom (najmä developerské projekty), pracovným právom, ochrane osobných údajov a verejnému obstarávaniu. 

Právne služby poskytuje v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku.  

VIS LEGIS-0202_natalia.jpg

JUDr. Natália Stachová

Natália Stachová pôsobí v našej advokátskej kancelárii ako asociovaná advokátka, pričom členom tímu našej advokátskej kancelárie je už od marca 2018. V roku 2021 zložila úspešne advokátsku skúšku a od 01.01.2022 je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovensku advokátskou komorou. Štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a v roku 2016 vykonala rigoróznu skúšku na základe ktorej jej bol udelený titul "doktorka práv" (JUDr.).    

 

Počas štúdia pôsobila najprv ako právna asistentka v advokátskej kancelárii v Slovenskej republike a neskôr sa zúčastnila stáže v advokátskej kancelárii vo Veľkej Británii. Po absolvovaní štúdia začala pracovať ako hlavný štátny radca na odbore práva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci agendy správy majetku štátu a sporovej agendy a neskôr pracovala ako riaditeľka odboru múzeí, galérií a knižníc Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, kde nadobudla skúsenosti najmä v oblasti legislatívy, správneho práva a právnej ochrany kultúrneho dedičstva.    

 

Natália sa v rámci svojej praxe zameriava najmä na správne právo, pracovné právo, obchodné právo a občianske právo vrátane sporovej agendy. Právne poradenstvo poskytuje aj v anglickom jazyku.  

VIS LEGIS-JANOSOVA_0001.jpg

JUDr. Katarína Jánošová

V roku 2005 úspešne absolvovala štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník poručenského oddelenia Okresného súdu Bratislava III v Bratislave. V roku 2013 obhájila rigoróznu prácu s názvom „Kontrola vo verejnom obstarávaní“ na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na základe ktorej jej bol udelený akademický titul "doktor práv" (JUDr.). Počas svojej právnej praxe pracovala ako interný právnik vo viacerých bankách, kde sa venovala príprava právnych analýz v nadväznosti na novoprijatú legislatívu z oblasti bankovníctva, príprave zmluvnej dokumentácie, poskytovaniu právneho poradenstva pri zavádzaní nových bankových produktov a služieb, vymáhaniu pohľadávok a zastupovaniu bánk v súdnych sporoch.  

Špecializuje sa na obchodné právo so zameraním na kontraktuálne právo a právo obchodných spoločností, na občianske právo vrátane rodinného práva a práva nehnuteľností, ako aj pracovné právo a oblasť verejného obstarávania.  

Právne služby poskytuje v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

VIS LEGIS-0462-Edit_petra.jpg

Mgr. Petra Muroňová 

Petra Muroňová pracuje v našej kancelárii ako advokátska koncipientka. Štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia pôsobila najprv ako právna asistentka v prestížnej advokátskej kancelárii, neskôr aj ako advokátska koncipientka. Petra v roku 2014 úspešne absolvovala správcovské skúšky a následne bola zapísaná do zoznamu konkurzných a reštrukturalizačných správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pričom činnosť správcu aktívne vykonáva dodnes. Cenné skúsenosti z oblasti krízového managementu získala, keď pôsobila ako členka predstavenstva akciovej spoločnosti v reštrukturalizácii, kde sa venovala najmä systému efektívneho vymáhania pohľadávok a pracovnoprávnym vzťahom. Petra sa v rámci svojej praxe zaoberá tiež sporovou agendou v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach.

Petra sa zameriava najmä na obchodné právo a občianske právo.

vis_legis_maros_czako_001.jpg

Mgr. Maroš Czakó

Štúdium práva úspešne absolvoval v roku 2015 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní štúdia získal bohaté skúsenosti ako vyšší súdny úradník zaradený do senátov s občianskoprávnou, exekučnou a trestnoprávnou agendou. Následne pôsobil ako právnik v dvoch medzinárodných bankách pôsobiacich v Slovenskej republike, kde sa venoval sporovej agende, konkurzom a reštrukturalizáciám, príprave zmluvnej dokumentácie, vymáhaniu pohľadávok v sektore small business, korporácií a fyzických osôb. Od roku 2022 pôsobí v našej advokátskej kancelárii.

Maroš sa v rámci svojej praxe zameriava najmä na občianske právo a obchodné právo vo veciach sporovej aj nesporovej agendy, konkurzy a reštrukturalizácie, správne právo a pracovné právo. Právne služby poskytuje v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

VIS LEGIS-LOVASZOVA-001.jpg

Mgr. Monika Lovászová

Pracuje v našej advokátskej kancelárii ako advokátska koncipientka od roku 2021. Štúdium práva ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pričom počas štúdia pracovala štyri roky aj ako asistentka v medzinárodnej advokátskej kancelárii v Bratislave, kde získala cenné skúsenosti predovšetkým z oblasti obchodného a občianskeho práva.  

 

Počas svojej praxe pracovala na viacerých pozíciách vo verejnom aj súkromnom sektore, kde získala rozsiahle skúsenosti v komunikácii s orgánmi verejnej správy ako aj v riešení administratívnej a právnej agendy.

 

Monika sa zameriava najmä na obchodné právo a občianske právo vrátane rodinného práva a práva duševného vlastníctva, ďalej na právo hospodárskej súťaže, právo nehnuteľností a sporovú agendu. Právne poradenstvo poskytuje aj v anglickom jazyku.  

VIS LEGIS-MERGO-001.jpg

Mgr. Richard Megó

Pracuje v našej advokátskej kancelárii ako advokátsky koncipient od roku 2022. Štúdium práva ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2020, pričom už počas štúdia získaval skúsenosti ako právny asistent v medzinárodných advokátskych kanceláriách v Bratislave.  

 

Posledný semester svojho štúdia absolvoval v rámci programu Erasmus+ na univerzite Mykolo Romerio Universitetas vo Vilniuse (Litva). Do našej advokátskej kancelárie prišiel Richard po absolvovaní vyše ročnej koncipientskej praxe z medzinárodne uznávanej advokátskej kancelárie v Bratislave. Na prelome rokov 2020 – 2021 Richard absolvoval aj správcovskú prípravu konkurzných správcov organizovanú Združením konkurzných správcov Slovenskej republiky pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR. Ovláda slovenský, anglický a maďarský jazyk.  

 

Richard sa zameriava najmä na obchodné právo, konkurzy a reštrukturalizácie, občianske právo vrátane rodinného práva, ako aj na sporovú agendu, právo duševného vlastníctva a právo nehnuteľností.   

vis_legis_karolina_perneschova_002.jpg

Bc. Karolína Perneschová

Pracuje v našej advokátskej kancelárii ako právny asistent od roku 2021. V súčasnosti študuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pričom už počas štúdia zbiera pracovné skúsenosti z oblasti administratívnej a právnej agendy.  

 

Karolína sa zameriava predovšetkým na konkurzy a reštrukturalizácie, občianske právo vrátane rodinného práva a na sporovú agendu. 

VIS LEGIS-0388-Edit_matej.jpg

Matej Ganaj

Matej Ganaj pracuje v našej kancelárii ako office manager, kde sa stará o pohodlie kolegov a klientov. Štúdium ukončil na Strednej odbornej škole polygrafickej v roku 2011. Neskôr pracoval v OZ Inklúzia ako office manager a pomáhal s organizáciou Radničkiných trhov, kde sa prezentovali a predávali výrobky zdravotne postihnutých. Neskôr pracoval ako office manager v advokátskej kancelárii LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o. v roku 2018.

bottom of page