top of page

Nový spôsob registrácie prvozápisu spoločnosti s ručením obmedzeným s účinnosťou od 01.11.2023

Novela[1] zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o obchodnom registri“) nám prináša nový spôsob registrácie prvozápisu spoločnosti s ručením obmedzeným. Podľa nového ustanovenia § 7b Zákona o obchodnom registri môže registráciu vykonať na základe registračnej žiadosti aj tzv. registrátor. Dňom 01.11.2023 súčasne vstupuje do platnosti aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 389/2023 Z. z. o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom (ďalej len „Vyhláška“), ktorá umožňuje obrátiť sa pri prvozápise spoločnosti s ručením obmedzeným nie len na registrový súd ale po novom už aj na notára. Táto zmena by mala predstavovať jednoduchšie a rýchlejšie založenie obchodnej spoločnosti.


Registráciu resp. zápis údajov do obchodného registra bude môcť vykonávať registračný súd a notár, a to na základe registračnej žiadosti. Pozor, registráciu bude možné vykonať iba pri spoločnosti s ručením obmedzeným a pre ostatné právne formy obchodných spoločností a družstvo sa predpokladá prijatie tejto zmeny až s účinnosťou od 01.01.2025. Taktiež nebude v tomto období t. j. od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2024 možné prostredníctvom notárov zapisovať zmeny údajov v obchodnom registri. Výška poplatku za vykonanie prvozápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra je stanovená vyhláškou a internými predpismi Notárskej komory Slovenskej republiky vo výške 150,- EUR bez DPH (pozn. každý notár je platcom DPH). Žiadosť o prvozápis údajov „sročky“ do obchodného registra môže podať navrhovateľ resp. konateľ, ktorý sa môže nechať zastúpiť buď notárom, advokátom alebo právnickou osobou majetkovo alebo personálne prepojenou s konateľom. Je dôležité spomenúť, že registrátori nemajú žiadnu zákonom stanovenú lehotu na vybavenie žiadosti.


Vyhláška nám stanovuje aj konkrétne údaje, ktoré musia byť zahrnuté v registračnej žiadosti, a to:


  • ktorému notárovi je určená,

  • kto ju podáva

  • a že sa požaduje vykonanie registrácie v súlade s prílohami registračnej žiadosti ( prílohami žiadosti sú: elektronický formulár, elektronická podoba plnomocenstva a elektronická podoba listín).


Na základe vyššie uvedeného si s účinnosťou od 01.11.2023 budete môcť podať žiadosť o prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným na ôsmych registrovaných súdoch a 330 notárskych úradoch po celej Slovenskej republike. V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb či konzultáciu novej právnej úpravy v súvislosti s prvozápisom spoločnosti s ručením obmedzeným sa neváhajte obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.


[1] Zákon č. 268/2023 Z. z. z 20. júna 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Comments


bottom of page