top of page

Nová súdna mapa s účinnosťou od 01.06.2023

Národná rada Slovenskej republiky dňa 10. 11. 2022 schválila reformu súdnej mapy s účinnosťou od 1. júna 2023.Reforma systému organizácie súdov by mala priniesť nie len sľubované zmeny prvoinštančných a odvolacích súdov ale taktiež aj zmenu organizácie prokuratúry. Cieľom novej súdnej mapy je špecializácia súdov a sudcov, následkom čoho by malo byť urýchlené súdne konanie a mala by byť zvýšená kvalita súdnych rozhodnutí. Na základe vyššie uvedeného by mala byť zvýšená aj dôvera občanov v súdnictvo na Slovensku.


Prijatou zmenou zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov[1] dochádza k zmene súdneho systému, v ktorom vznikne päť nových mestských súdov (pôjde o Mestský súd Bratislava I, ktorý bude špecializovaný na trestnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava II, ktorý sa špecializuje na rodinnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava III so špecializáciou na obchodnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava IV s občianskoprávnou agendou a Mestský súd Košice). Mestské súdy nahradia niektoré už z existujúcich súdov, konkrétne ide o tieto súdy: Okresný súd Bratislava I až Okresný súd Bratislava V a súčasne Okresný súd Košice I, Košice II a Košice - okolie. Doposiaľ z 54 okresných súdov bude fungovať aj naďalej len 31 z nich. Tie, ktoré stratili svoje postavenie okresného súdu budú po zmene predstavovať pracoviská okresných súdov.

 

Špecializácia súdov a sudcov by mala prispieť k:


· zrýchleniu súdneho konania - umožní rýchlejšie skončenie zložitejších vecí,


· funkčnému mechanizmu náhodného výberu sudcov - špecializovaní sudcovia na menšom počte súdov vo svojich agendách zabezpečia efektívne vybavenie vecí a naozaj náhodné prideľovanie prípadov,


· zvýšeniu kvality súdnych rozhodnutí – je zaručená aj vyššia kvalita rozhodnutí na základe špecializácie sudcov a zamestnancov a ich cieleného vzdelávania,


· dostupnosti súdov – v súvislosti s postupujúcou elektronizáciou súdnej agendy a zriedkavosť ústnych pojednávaní je dostupnosť rýchleho a kvalitného rozhodnutia dôležitejšia ako fyzická blízkosť budovy súdu.

 

Špecializácia sudcov sa predpokladá pre tieto oblasti: trestnú, civilnú, rodinnú a obchodnú agendu na všeobecných súdoch a pre správnu agendu v samostatnom správnom súdnictve. Spory medzi občanmi a štátom budú riešiť tri nové správne súdy a to v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave.

[1] Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/371/

Comments


bottom of page