top of page

Návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dňa 08.02.2024 bol predložený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ( ďalej len „MIRRI“) do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „novela zákona“). Pripravovaná novela zákona chystá zmeny týkajúce sa procesu verejného obstarávania, výkonu kontroly nad verejným obstarávaním, úpravy limitov a ďalšie iné. Ak bude novela zákona o verejnom obstarávaní schválená, nadobudne účinnosť dňa 01.07.2024.


Novela zákona by znížila počet druhov zákaziek podľa limitov zo štyroch na tri, a to na zákazku podlimitnú, zákazku malého rozsahu a zákazku nadlimitnú. Z uvedeného výpočtu zákaziek podľa limitov by mala vypadnúť v budúcnosti zákazka s nízkou hodnotou. Zrušenie zákazky s nízkou hodnotou znamená odbúranie niektorých povinností verejných obstarávateľov, a to napr. povinnosť zverejňovať referencie, keďže verejnému obstarávateľovi by vznikla v prípade prijatia tejto novely zákona povinnosť zverejniť referencie až pri zákazke na kúpu tovaru za 143 tisíc eur a viac. Do budúcna by mala nahradiť z hľadiska referencií zákazku s nízkou hodnotou novoupravená podlimitná zákazka, pri ktorej nie je možné podať námietky. A v prípadoch, ak by dodávateľ chcel vystaviť referenciu musí o ňu sám požiadať.


V prípade zákazky malého rozsahu sa mení hodnota malého rozsahu z 10 000 eur na 50 000 eur. Pri podlimitných zákazkách na stavebné práce, pri ktorých nemožno podať námietky sa zase navyšuje limit z 800 000 eur na 1 500 000 eur.


Čo sa týka kontroly a výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len UVO“), v prípade schválenia návrhu novely zákona sa bude preskúmanie pred uzatvorením zmluvy uskutočňovať na základe doručených námietok alebo podnetu kontrolovaného na výkon kontroly.


Návrh novely zákona obsahuje aj zníženie pokuty za nedoručenú dokumentáciu verejným obstarávateľom, a to do výšky 500 eur až 30 000 eur, ktorá bude uložená vo výške zohľadňujúcej závažnosť konania. Výška sadzieb pokút za správne delikty by sa pohybovala v rozpätí od 0,1 % do 5 % zmluvnej ceny.  Comments


bottom of page