top of page

Čo nám priniesla novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti?

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákonom č. 189/2023 Z. z. novelu (ďalej len „novela“) Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane oznamovateľov“), pričom predmetom uvedenej novely bola najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019) v platnom znení (ďalej len „smernica“). Táto novela nadobudla účinnosť dňa 01.09.2023.

 

Novela prináša viacero zmien v zákone, ktoré do budúcna zjednodušia možnosť upozorniť na nezákonné činnosti. Ide o nasledujúce:


1. Rozšírenie pojmu oznamovateľ, a teda osôb, ktoré spadajú pod ochranu v zmysle Zákona o ochrane oznamovateľov. Po novom sa bude ochrana vzťahovať nie len na oznamovateľov v pracovnoprávnom vzťahu ale aj na oznamovateľov v obdobnom vzťahu spolupráce (napríklad pôjde o živnostníkov, stážistov, dobrovoľníkov a pod).


2. Novelou dochádza k zavedeniu povinnosti pre zamestnávateľov mať zodpovednú osobu za preverovanie oznámení a komunikáciu s oznamovateľom z radov svojich zamestnancov. Ak si súkromné firmy s nižším počtom zamestnancov ako 250 zazmluvnia tretiu stranu (externú) na preverovanie oznámení, budú musieť mať napriek tomu aj na svojom pracovisku určenú jednu osobu, ktorá bude zodpovedná za preverenie oznámení a komunikáciu s oznamovateľom.   


3. Novela prináša aj nový resp. skrátený názov úradu z „Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti“ na „Úrad na ochranu oznamovateľov“.


4. Novou úpravou dochádza aj k zavedeniu nových skutkových podstát priestupkov ako aj k zvyšovaniu pokút za ich spáchanie. Ako príklad možno uviesť: Zvýšenie pokuty z 2000 eur na 6000 eur za priestupok, ktorého sa dopustí ten, kto: a) hrozí postihom, pokúsi sa o postih alebo postihne oznamovateľa v súvislosti s urobením alebo zverejnením oznámenia, b) poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa alebo o totožnosti dotknutej osoby, c) alebo sa pokúsi zabrániť alebo bráni urobeniu alebo zverejneniu oznámenia.


5. Novelou bola taktiež skrátená aj lehota na oboznámenie oznamovateľa o výsledku preverenia jeho podnetu. V minulosti bol zamestnávateľ povinný prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia, avšak za určitých okolností mohol túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní. Na oboznámenie oznamovateľa o výsledku preverenia mal následne ďalších 10 dní. Po novom bude na vyššie uvedený proces 90 dňová lehota a 10 dňová lehota zostáva na oboznámenie oznamovateľa o výsledku preverenia (napr. ak došlo k postúpeniu oznámenia na orgánom činným v trestnom konaní na ďalšie konanie).Comments


bottom of page