top of page

Naše služby

Dobrý výber právneho poradcu býva nezriedka skutočnosťou, ktorá nadlho a rozhodujúcim spôsobom ovplyvní aj úspech samotného podnikateľského zámeru klienta. 

Našim klientom zabezpečujeme komplexný právny servis od vykonania vstupného právneho auditu, prípravy zmluvnej dokumentácie, rokovaní s obchodnými partnermi, zastupovania pred orgánmi verejnej moci (orgány štátnej správy, orgány územnej a záujmovej samosprávy a pod.), až po riešenie sporov pred rozhodcovskými súdmi, súdmi SR vrátane Najvyššieho súdu SR a zastupovania klientov v exekučnom konaní, ako aj v konaní pred Ústavným súdom SR.

Činnosť našej advokátskej kancelárie je postavená na troch zásadách:

vis_legis_029.jpg

Tímovú prácu uprednostňujeme vždy, ak je to s ohľadom na riešený prípad účelné, nakoľko umožňuje nájsť pre klienta najvhodnejšie riešenie za použitia viacerých právnych názorov. Vzájomná spolupráca viacerých členov tímu zároveň umožňuje kontinuálnu, neprerušovanú prácu na prípade, keďže v prípade potreby sa jeho jednotliví členovia dokážu navzájom zastúpiť.

Tímová práca 

vis_legis_033.jpg

Každý klient našej advokátskej kancelárie sa môže spoľahnúť, že jeho prípad bude starostlivo individuálne posúdený a dôsledne doriešený do posledných detailov.

Dôslednosť

vis_legis_036.jpg

Pri poskytovaní právnych služieb je pre nás absolútnou samozrejmosťou maximálna diskrétnosť a lojalita voči klientovi. Hoci povinnosť mlčanlivosti vyplýva advokátom priamo zo zákona o advokácii, uskutočňujeme nad rozsah svojich zákonných povinností všetky dostupné opatrenia smerujúce k zamedzeniu úniku informácií o riešených prípadoch a aktívne predchádzame vzniku potenciálneho konfliktu záujmov.

Spoľahlivosť

Obchodné právo

Obchodné právo, právo obchodných spoločností, fúzie, akvizície

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú záujem začať podnikať alebo už podnikajú na území Slovenskej republiky, predovšetkým pokiaľ ide o:

 • zakladanie a zmeny obchodných spoločností na území SR,

 • poradenstvo v oblasti korporátnych záležitostí obchodných spoločností vrátane konania valných zhromaždení a zhromaždení iných orgánov obchodných spoločností,

 • právnu agendu obchodného registra, živnostenského registra a pod.,

 • právny audit (due diligence) obchodných spoločností a ich podnikania,

 • zlučovanie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností a zmeny právnej formy obchodných spoločností,

 • zvyšovanie a znižovanie základného imania,

 • zmluvy medzi akcionármi, resp. spoločníkmi spoločnosti,

 • poradenstvo v oblasti zodpovednosti štatutárnych orgánov iných zástupcov spoločnosti,

 • zrušenie a likvidáciu spoločností vrátane jej výmazu zo živnostenského a obchodného registra,

 • uplatňovanie nárokov klientov v konkurzných konaniach prípadne reštrukturalizáciách a ďalšie.

1

vis_legis_008.jpg
Hospodárska súťaž

Hospodárska súťaž a verejné obstarávanie 

Právne služby poskytujeme aj v oblasti verejného obstarávania, a to ako v rámci samotného jeho procesu pri plnení povinností klientov ako uchádzačov a/alebo záujemcov, tak aj v rámci revíznych postupov pri preskúmavaní zákonnosti a správnosti postupu verejných obstarávateľov a obstarávateľov, asistujeme klientom pri zápise a predĺžení zápisu v Zozname hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie.

 

Naše právne poradenstvo zahŕňa aj oblasť hospodárskej súťaže, predovšetkým pri ochrane práv klientov proti nekalej súťaži a pri zastupovaní pred Protimonopolným úradom SR pri oznamovaní koncentrácií, prednotifikačných konzultáciách, ako aj v osobitných konaniach vo veci zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž. 

2

vis_legis_024.jpg
Register partnerov

Register partnerov verejného sektora 

Klientom poskytujeme aj komplexné služby týkajúce sa agendy Registra partnerov verejného sektora za účelom registrácie klienta ako partnera verejného sektora a jeho konečného užívateľa výhod v Registri partnerov verejného sektora alebo oznamovania zmien zapísaných údajov, prípadne aj iné služby v tejto oblasti.

3

vis_legis_053.jpg
GDPR

Ochrana osobných údajov 

Venujeme sa právnemu poradenstvu v oblasti ochrany osobných údajov vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie v zmysle GDPR, uskutočňujeme audity zamerané na dodržiavanie povinností subjektov pokiaľ ide o ochranu osobných údajov.

4

vis_legis_038.jpg
Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva vrátane práva informačných technológií

Klientom poskytujeme právne poradenstvo aj v oblasti práva duševného vlastníctva legislatívne upraveného Autorským zákonom, patentovými predpismi, zákonom o ochranných známkach a podobne, a to najmä:

 • pri registrácii ochranných známok (národné a medzinárodné ochranné známky, ochranná známka Spoločenstva);

 • pri príprave zmlúv o dielo, licenčných zmlúv a iných zmlúv v zmysle Autorského zákona,

 • pri registrácii patentov a úžitkových vzorov,

 • zastupovanie v námietkových a iných konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a pod.

 • pri výpožičkách, nájme, kúpe a predaji umeleckých diel.

5

vis_legis_042.jpg
Pracovné

Pracovné právo

V rámci právnych služieb zastrešujeme i oblasť pracovno-právnych vzťahov, pričom najčastejšie ide o:

 • komplexnú prípravu pracovno-právnej dokumentácie (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zmeny pracovných podmienok, dohody o hmotnej zodpovednosti a pod.), vrátane vnútroorganizačných noriem (pracovný poriadok, organizačný poriadok, smernice o „home office“, príkazy vedenia, iné interné normy),

 • prípravu dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí, okamžitých skončení pracovného pomeru, vrátane poradenstva pri odstupnom, odchodnom a pod.,

 • právne poradenstvo pre zlučujúcich sa zamestnávateľov pri zlúčení obchodných spoločností a pri prechode práv a povinností v pracovno-právnych vzťahoch;

 • právne zastúpenie zamestnancov alebo zamestnávateľov v pracovnoprávnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru;

 • právne poradenstvo klientom pri porušovaní práva na rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a pod.

6

vis_legis_051.jpg
Občianske právo

Občianske právo

Naše právne služby zahŕňajú aj:

 • prípravu akejkoľvek zmluvnej dokumentácie pokrývajúcej oblasť občianskoprávnych vzťahov (napr. zmluvy o nájme, o výpožičke, o pôžičke a ďalšie),

 • právne poradenstvo a zastupovanie klientov v občianskoprávnych veciach (napr. schválenie právneho úkonu maloletého, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, uplatnenie nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, spotrebiteľské spory vrátane zastupovania pred Slovenskou obchodnou inšpekciou), 

 • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností voči maloletým, zastupovanie klientov v súvislosti s úpravou práv a povinností k maloletým na čas do rozvodu, v konaní o výživné na plnoleté dieťa;

 • právne poradenstvo pri vyporiadaní majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, podielového spoluvlastníctva a pod.

 • zastupovanie v konaniach o dedičstve a obdobných konaniach (konanie o vydedenie, konanie o novoobjavenom majetku, o neplatnosť závetu alebo listiny o vydedení), 

 • právne poradenstvo pri vypracovaním listiny o vydedení potomka a/alebo závetu poručiteľa;

 • právne stanoviská v oblasti akýchkoľvek majetkových vzťahov.

7

vis_legis_021.jpg
Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti a stavebné právo 

Venujeme sa právnemu poradenstvu developerským a stavebným spoločnostiam, realitným kanceláriám, profesistom, ako aj súkromným investorom, ktorým radíme v právnych otázkach spojených s nadobúdaním nehnuteľností alebo s výstavbou menších stavieb, ako rodinné domy, rekreačné nehnuteľnosti a pod. Právne poradenstvo v tejto oblasti zahŕňa najmä:

 • developerské projekty, najmä bytové domy, polyfunkčné objekty, obchodné centrá,

 • realitné projekty, najmä rodinné domy a pod.,

 • sceľovanie pozemkov,

 • identifikácia vlastníkov pozemkov,

 • konanie pred katastrálnym úradom, a ďalšie. 

8

vis_legis_052.jpg
Súdne konania

Súdne konania a konania pred inými orgánmi verejnej moci

Bránime práva a uplatňujeme nároky klientov v sporových a nesporových konaniach pred súdmi SR, pred Ústavným súdom SR, pred rozhodcovskými súdmi, ako aj v konaniach vedených orgánmi verejnej moci ako Protimonopolný úrad, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Úrad pre verejné obstarávanie SR, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad na ochranu osobných údajov, Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektoráty práce, Úrad pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo SR, živnostenské, daňové, katastrálne úrady, obchodný register a ďalšie. 

9

vis_legis_002.jpg
bottom of page